සමරනායක ගුරුතුමා Samaranayak Guruthuma Picture

උත්තම මුණි දළදා - uththama muni dalada

උත්තම මුණි දළදා වඩම්මන
මොක්පුර රන් නෞකා බලන් සකි
සත් සමුදුරු ගැඹරේ //
 
උදේනි රජ පුත් දන්ත කුමරුවන්
උදේනි රජ දූ මාලි කුමරියන්  //
කෙස් කළඹේ සඟවා හිසින් ගෙන
උත්තම මුණි දළදා වඩම්මන
මොක්පුර රන් නෞකා බලන් සකි
සත් සමුදුරු ගැඹරේ
 
තඹ වන් වැල්ලට මල් වැසි වස්සන
නිසි කල රන් ගොයමේ කිරි වද්දන  //
උත්තම මුණි දළදා  හිසින් ගෙන
කෙස් කළඹේ සඟවා වඩම්මන
මොක්පුර රන් නෞකා බලන් සකි
සත් සමුදුරු ගැඹරේ
 
සත්සිය වරුසක් අනුර පුරේයා
ලක්දිව පින්කෙත කිරි උතුරායා  //
උත්තම මුණි දළදා හිසින් ගෙන
කෙස් කළඹේ සඟවා වඩම්මන
මොක්පුර රන් නෞකා බලන් සකි
සත් සමුදුරු ගැඹරේ
 
උත්තම මුණි දළදා වඩම්මන
මොක්පුර රන් නෞකා බලන් සකි
සත් සමුදුරු ගැඹරේ