සමරනායක ගුරුතුමා Samaranayak Guruthuma Picture

ඉපිද මැරේ යලි ඉපදේ නොතිර සසර සාගරේ

ඉපිද මැරේ යලි ඉපදේ…
නොතිර සසර සාගරේ //

අතරතුරේ නොමැරි මැරේ… දස දහස් වරේ…..
නිසල නැතේ සසල වෙතේ… නොතිර සසර සාගරේ….
කුමට නැටුම් කෙලි කවට සිනා දා //

මරුට නොමැත කිසිවිකදි බාධා….
ඔබට නොදන්වා මරු මෙහි ආදා……. යන්නට සිදුවන්නේ….
ඉන්නට බැරි වන්නේ…… නොතිර සසර සාගරේ….
ඉපිද මැරේ යලි ඉපදේ…
නොතිර සසර සාගරේ//

කුණු කය නිසරුයි නැත පවතිනේ..කල හොද පමණයි.. මෙලොව රැදෙන්නේ..
නැති බැරි කම ලෙඩ දුක ඇතිවන්නේ..අපටයි මිනිසුනේ..
අයි එය නොසිතන්නේ..නොතිර සසර සාගරේ..
ඉපිද මැරේ යලි ඉපදේ…
නොතිර සසර සාගරේ //